Zadzwoń do nas:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
NAKLEJKITABLICZKIBHP.PL

SPIS TREŚCI:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
§ 4 Umowa sprzedaży.
§ 5 Realizacja zamówień i dostawa
§ 6 Metody płatności
§ 7 Prawo odstąpienia
§ 8 Rękojmia
§ 9 Reklamacje
§ 10 Odpowiedzialność
§ 11 Polityka prywatności
§ 12 Polityka cookies
§ 13 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 14 Postanowienia końcowe
§ 1 DEFINICJE
1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.naklejkitabliczkibhp.pl.
2. Sprzedawca – Rekart.pl Bartłomiej Gordzelewski, z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 6, 66-200 Świebodzin, numer NIP: PL9271034889, REGON: 080394092
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą.
4. Konsument – osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego.
7. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie internetowym, zawierana między Klientem, a Sprzedawcą, za jego pośrednictwem.
9. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego, od Sprzedawcy.
10. Konto klienta – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.
11. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
12. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
14. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).
3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez
Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
5. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:
a) nowe i bezpieczne,
b) wolne od wad fizyczny oraz prawnych,
c) zgodne z właściwościami wskazanymi w sklepie internetowym,
d) wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.
6. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne na stronie Sklepu internetowego mogą być produkowane
zgodnie z indywidualnym zamówieniem.
7. Gwarancja producenta, w której producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne Towaru (§ 8), który nabył od Sprzedawcy.
8. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski.
9. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedawcy, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
10. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN). Ceny podane są zarówno w wartości netto jak i brutto (zawierające podatek VAT, cła i inne składniki).
11. Ceny dostępne na stronie Sklepu internetowego nie obejmują kosztów dostawy.
12. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta dostawcy oraz rodzaju przesyłki (np.: wagi lub niestandardowych gabarytów). Całkowity koszt dostawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i akceptacją Regulaminu, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, o której mowa w § 4 pkt 6.
§ 3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (RODZAJE, WARUNKI, ODSTĄPIENIE)
1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie:
a) wypełnienia formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy,
b) rejestracji i prowadzenia Konta Klienta, umowa zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie dokonania przez Klienta rejestracji za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego,
c) przesyłania Klientowi oferty handlowej w formie Newslettera, umowa zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie zapisania się Klienta do usługi Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.
4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:
a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.
5. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
6. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje:
a) Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 7),
b) Klientowi, na którego rzecz Sprzedawca świadczy usługi, o których mowa w pkt. 3 lit. b i c, mające charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny, za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.
7. Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w pkt. 6 lit b, Klient wysyła na adres biuro rekart@rekart.pl jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
8. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 9).
9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 4 UMOWA SPRZEDAŻY
1. Do zawarcia ważnej i wiążącej obie strony Umowy sprzedaży, Klient, korzystając z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego:
a) dokonuje wyboru Towaru, określające jego ilość i cechy, (funkcjonalność „dodaj do koszyka”),
b) wypełnia formularz zamówienia, wskazując dane niezbędne do realizacji umowy tj. imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon, adres dostawy, siedziba firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jak również sposób dostawy i formę płatności.
2. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych zamówień.
3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem
a) Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym, 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu,
b) Poczty elektronicznej na adres e-mail: rekart@rekart.pl.
4. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie.
6. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
7. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się ma możliwość sprawdzenia statusu Zamówienia.
§ 5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTAWA
1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu, z uwzględnieniem § 6 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
2. Czas realizacji zamówienia, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie oraz wydanie przesyłki dostawcy, jest indywidualnie ustalony dla każdego Towaru dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
3. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia.
4. Zamówienie odbierane osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy, realizowane jest niezwłocznie po jego potwierdzeniu. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Klienta.
5. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
6. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej.
7. Zamówienia wydawane są dostawcy przez Sprzedawcę w dni robocze. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy Sprzedawca realizuje w następnym dniu roboczym.
8. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
9. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie, o której mowa w § 4 ust. 6 Klient jest informowany o kosztach, wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
10. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 6, kontaktując się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
11. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wyglądają na uszkodzony, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej opisane postępowanie ma na celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Nie sporządzenie protokoły przez Klienta przy kurierze, nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki.
§ 6 METODY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
a) za pośrednictwem systemu płatności online (przelewy24),
b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy na numer konta: PL59 1950 0001 2006 0610 6027 0002
c) za pobraniem,
d) płatność gotówką przy odbiorze Towaru.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy).
3. W przypadku wyboru płatności, o których mowa w pkt 1 lit. a i b zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy. Sprzedawca realizuje zamówienie niezwłocznie, przy wyborze przez Klienta formy płatność, o której mowa w pkt 1 lit. c i d.
4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru wystawiając fakturę VAT lub paragon dla osoby indywidualnej. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.
§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
4. Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.
5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
6. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie
niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
7. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
8. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 7, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedawcy do osobistego odbioru Towaru.

9. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
10. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
11. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
12. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
13. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
– wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
§ 8 RĘKOJMIA
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, w przypadku gdy rzecz:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady prawne, w przypadku gdy rzecz obciążona jest prawem osoby trzeciej.
3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, jeśli wady, o których mowa w pkt 1 i 2, zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi przez Sprzedawcę.

4. W razie wymiany towaru termin, o którym mowa powyżej biegnie od nowa.
5. Zgłoszenie o wadach należy skierować do Sprzedawcy pisemnie na adres jego siedziby lub drogą elektroniczną, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w pkt. 3. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulamin.
6. Celem prawidłowej oceny wady fizycznej Towaru, na prośbę Sprzedawcy, a za zgodą Klienta, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy.
7. Dostawa Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady realizowana jest na koszt Sprzedawcy.
8. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę.
9. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w przypadku gdy Klienta wiedział o wadach w momencie zawierania umowy sprzedaży oraz w razie zawarcia umowy sprzedaży z przedsiębiorcą.
10. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.
§ 9 REKLAMACJA
1. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i siedziba firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,
b) oznaczenie przedmiotu reklamacji,
c) okres czasu, którego reklamacja dotyczy,
d) okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
3. Klient będący konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:
a) wymiany towaru na nowy,
b) naprawy wadliwego towaru,
c) obniżenia ceny,
d) o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy.
4. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy towaru, tylko jeśli było by to niemożliwe lub wymagało by nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować inny sposób zaspokojenia roszczenia.
5. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie wady dla funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogły by wystąpić po stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu zaspokojenia roszczenia.
6. Konsument ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz ewentualnej zmiany swojego roszczenia.
7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych.
§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
2. Klient odpowiada za poprawność wprowadzonych danych, w szczególności w trakcie korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie sklepu internetowego.
3. Sprzedawca nie odpowiada za bezprawne działanie Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
4. Sprzedawca nie odpowiada za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient udostępnił logi i hasło do Konta Klienta, poprzez niedochowanie należytej staranności w ochronie tych danych.
5. Sprzedawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie niektórych usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego, które to działania nie mogą w żaden sposób naruszać praw Klienta, ani wpływać na dotychczas zawarte ze Sprzedawcą umowy.
§ 11 POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Rekart.pl Bartłomiej Gordzelewski, z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 6, 66-200 Świebodzin, numer NIP: Pl9271034889, REGON: 080394092, zwana również Sprzedawcą.
2. Administrator oświadcza, że przestrzega zasad ochrony danych osobowych osób korzystających ze Sklepu internetowego. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Sprzedawca prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych:
a) dane identyfikacyjne,
b) dane adresowe,
c) dane kontaktowe.
4. Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:
a) imię i nazwisko,
b) nazwa firmy,
c) adres poczty elektronicznej (e-mail),
d) numer telefonu,
e) adres dostawy,
f) numer identyfikacji podatkowej (NIP).
5. Sprzedawca oświadcza, iż podanie danych przez Klienta, w wyżej wskazanym zakresie jest całkowiciedobrowolne.
6. Zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych, Sprzedawca prowadzi operacje przetwarzania danych, które są niezbędne do osiągnięcia celu, tj. przetwarza dane niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
7. Sprzedawca prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych Klientów:
a) w celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
b) w celu zawarcia umowy sprzedaży,
c) w celu wystawienia faktury VAT,
d) w celu prowadzenia Konta Klienta,
e) w celu dostarczenia informacji handlowych (realizacja usługi „Newsletter”),
f) w celu realizacji zadań marketingowych drogą elektroniczną,
g) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania sformułowane przez Klientów w formularzach kontaktowych.
8. Sprzedawca zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe Klientów niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy w celach księgowych.
9. Klientowi przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu, informacji o treści przechowywanych danych osobowych, jak również prawo do usunięcia, żądania zmiany, sprostowania, uzupełnienia, uaktualnienia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia swojej zgody na otrzymywanie Newslettera w dowolnym momencie.
13. Dane osobowe Klientów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, profilowaniu.
14. Dane osobowe Klientów będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie
dłuższy, niż jest do niezbędne do pełnej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych zapośrednictwem Sklepu internetowego.
15. Dane mogą być udostępnione stronom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji transportu, reklamacji, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych.
16. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
17. Sklep internetowy wykorzystuje technologię plików tekstowych „cookies” w celu umożliwienia rozpoznania Klienta oraz dostosowania strony Sklepu internetowego do jego potrzeb, m.in. umożliwienie zalogowania do indywidualnego konta Klienta.
18. Sklep internetowy korzysta z zabezpieczenia SSL, które skutecznie uniemożliwia przechwycenie jakichkolwiek informacji przez osoby trzecie.
19. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę opisane zostały w Polityce Prywatności.
§ 12 POLITYKA COOKIES
1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowym i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego.
2. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
3. Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:
– Optymalizacji i dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika,
– Prawidłowego funkcjonowania serwisu m.in. Koszyka,
– Utrzymywaniu sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), co daje możliwość łatwego korzystania z serwisu, bez ciągłego logowania.
4. W każdej chwili Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki.
5. Szczegółowe zasady posługiwania się przez Sklep internetowy plikami cookies określa Polityka Prywatności.
§ 13 POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
3. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
5. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego.
3. Postanowienia nowego Regulaminu nie maja zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na prawa nabyte przez Klientów na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
4. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
5. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedawcy. Nie uzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.